Vice Presidents

 • Mallam Ramesh
 • N. SanjeevaReddy
 • V. Revathi
 • AAK Ameen
 • Dr. Jayasurya
 • N. AnjaiahJ.
 • K. Srinivas
 • V. SambaiahSanjevaRao
 • R.Eshwar Babu
 • Sukumar
 • SrivalliK.
 • Rajya lakshmi
 • Naveen Krishna